Skill Lab Nursing Center

ศูนย์ฝึกทักษาะทางการพยาบาล

ห้องปฏิบัติการการพยาบาล ขั้นสูง SIMMANห้องปฏิบัติการการพยาบาล ขั้นสูง SIMMOM

ห้องปฏิบัติการการพยาบาล สูติศาสตร์


ห้องปฏิบัติการการพยาบาล กายวิภาคศาสตร์

ANATOMY 01

ANATOMY 02

ANATOMY 03