#

ระบบสารสนเทศด้านบริหารและฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน

ระบบทะเบียนและ
ประมวลผล (ระบบเก่า)
วพบ.สุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภายในวิทยาลัย

จดหมายข่าว

อ่านต่อ
เดือนกันยายน
อ่านต่อ
เดือนตุลาคม
อ่านต่อ
เดือนพฤศจิกายน
อ่านต่อ
เดือนธันวาคม

ปฏิทินการจัดโครงการของวิทยาลัยฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ABOUT US

สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 118 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1) โทรศัพท์ พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน 28 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 5,048 ตารางเมตร

info@snc.ac.th

     

โทรศัพท์ 035-535250-5   โทรสาร 035-535251