รายละเอียดห้องประชุม

ห้อง 1

จำนวนที่นั่ง 1000 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ห้อง 11

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ห้อง 12

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ห้อง 31

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ห้อง 41

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ห้อง 42

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ห้อง32

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ห้องคอมพิวเตอร์(21)

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ห้องบริหาร

จำนวนที่นั่ง 1000 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ห้องปฏิบัติการกายวิภาค

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ