เกี่ยวกับเรา

การพัฒนาของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันนั้น เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเพื่อให้การศึกษาในปัจจุบันได้ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุคสมัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีได้เล็งเห็นถึงการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการออกแบบการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักการ ทฤษฎีทางการศึกษา มาเป็นแนวทางให้ผู้สอนในยุคปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและเป็นประโยชน์ในภายหน้าต่อไป